Slovník pojmov | ITCITY.SK

Slovník pojmov

DHCP (skratka z anglického „Dynamic Host Configuration Protocol“)

Protokol automatického prideľovania IP adries v sieti, na základe požiadavky od pripojeného zariadenia. Tento spôsob prideľovania adries sa používa vo väčšine domácich aj firemných sietí. Ide o užívateľsky najjednoduchší spôsob, pretože pridelenie prebehne automaticky a zariadenie je pripojené v priebehu niekoľkých sekúnd.

Doménové meno, doména

Ide o unikátnu adresu na internete. S doménovými menami sa stretávate každý deň, keď zadávate adresu do prehliadača.
Príklad
itcity.sk
google.com
facebook.com

DNS (skratka za anglického „Domain Name System“)

Ide o systém prekladu domén na IP adresy. Napr. server Googlu má IP adresu 172.217.23.238, čo by bolo ťažké zapamätať si a nepraktické zadávať ako adresu v prehliadači. Práve preto je táto adresa spojená s doménou google.com pomocou tzv. DNS záznamu. Preklad zabezpečuje DNS server. Pripojenie k DNS serveru sa nastavuje v rozhraní routeru. V prípade pripojenia cez DHCP prebieha automaticky.

Ethernet

Technológia, ktorú využívajú lokálne počítačové siete (LAN).

IP adresa

Číselný identifikátor, ktorý je priradený konkrétnemu zariadeniu v sieti (napr. počítač, telefón, alebo IP kamera).
Poznámka
IP adresa má formát štyroch čísiel v rozmedzí 0 až 255. Tieto čísla sú od seba oddelené bodkou.
Príklad
192.168.0.142
127.0.0.1
176.85.112.4

ISP (skratka z anglického „Internet Service Provider“)

Poskytovateľ internetových služieb.

IT

Skratka pre „Informačné technológie."

LAN (skratka z anglického „Local Area Network“)

Lokálna počítačová sieť, ktorá združuje počítače a iné menšej oblasti ako napr. byt, dom, alebo kancelária.
Poznámka
Na väčšine bežnych Wi-Fi routerov sú porty pre LAN sieť označené ako LAN1 - LAN2 - LAN3 - LAN4, prípadne len číslicami 1 - 2 - 3 - 4.

MAC adresa (skratka z anglického „Media Access Control“)

Označenie pre unikátny 12-miestny kód, pozostávajúci zo šiestich hexadecimálnych hodnôt, najčastejšie oddelených dvojbodkami alebo pomlčkami, ktorý určuje výrobca zariadenia. Spravidla je uvedený priamo na nálepke na zariadení, resp. na jeho obale. Tento kód slúži pre jedinečnú identifikáciu zariadenia v lokálnej sieti. Na rozdiel od IP adresy, ktorá sa môže zmeniť je MAC adresa nemenná.
Príklad
00:AB:CD:00:01:02
00-AB-CD-00-01-02

Maska podsiete (Netmask)

Jedno zo základných sieťových nastavení, ktoré je potrebné pre komunikáciu medzi zariadeniami v počítačovej sieti. Označuje rozsah IP adries, ktoré je možné v sieti použiť.
Môže sa nastaviť dvoma spôsobmi:

1) automaticky cez DHCP - bez zásahu užívateľa (pozri DHCP)
2) manuálne v sieťových nastaveniach zariadenia/počítača
Poznámka
Vo väčšine prípadov sa používa predvolená hodnota – 255.255.255.0 . V tomto prípade je možné v sieti využiť 253 IP adries, čo je dostatočný počet pre nastavenia domácej aj firemnej siete.

NAT (skratka z anglického „Network Address Translation“)

Funkcia, ktorá sa umožňuje prístup viacerých počítačov z lokálnej siete do inej siete, resp. do Internetu pod jednou IP adresou. Výhodou je, že takáto sieť je oddelená od ostatných sietí, čím sú počítače v sieti chránené proti útokom z Internetu. (Útočník nepozná konkrétnu IP adresu zariadenia.)
Príklad
Domáca sieť počítačov ktorá je routerom prekladaná do jednej IP adresy.
Pri verejnej IP adrese (pozri „Verejná IP adresa“) sa po jednoduchom presmerovaní dá nastaviť vzdialený prístup na zariadenie tak, že je dostupné z celého sveta pod jednou IP adresou, pričom ostatné služby na zariadení aj ďalšie zariadenia v sieti sú „skryté“ pred Internetom. (Napr. vzdialený prístup pre sledovanie záznamu kamery, vzdialená správa počítača, atď.)

Provider

Pozri „ISP“

PoE (skratka z anglického „Power over Ethernet“)

Napájanie zariadení (napr. anténa alebo kamera) elektrickou energiou použitím dátového sieťového kábla. Výhodou je jednoduchosť zapojenia a to, že nie je potrebne inštalovať samostatne elektrický a samostatne dátový kábel.

Port

Môže mať viacero významov. V IT terminológii sa tento výraz používa najmä v súvislosti s:
1) Ethernetový port – Miesto, kam sa pripája sieťový kábel. Napr. bežný domáci Wi-Fi router má 3 - 5 ethernetových portov.

2) Port – Číslo, ktoré je spolu s IP adresou súčasťou identifikátora konca spojenia. Slúži na priradenie spojenia ku konkrétnej sieťovej službe. Napr. prehliadanie internetových stránok prehliadačom využíva porty 80 a 443.
Poznámka
Presmerovanie portov (angl. „port forwading“)je spôsob sprístupnenia určitej služby na zariadení v lokálnej sieti, tak, aby bola dostupná aj z verejnej siete, resp. Internetu.
Napríklad ak potrebujete vzdialene pristupovať na svoj počítač, alebo kamery v lokálnej sieti, je možné nastaviť presmerovanie služby až k Vášmu zariadeniu. Týmto Vám bude pridelené číslo portu (1024-65535) a oznámená verejná IP adresa, na ktorej je dané presmerovanie aktivované.
Každý zákazník spoločnosti ITcity má zdarma k dispozícii jedno takéto presmerovanie. V prípade, že potrebujete presmerovaní viac, ponúkame možnosť zakúpenia verejnej IP adresy, s ktorou máte k dispozícii všetkých 65535 portov.

Router

V slovenčine označovaný aj ako „Smerovač.“
Ide o sieťové zariadenie, ktoré spája dve alebo viaceré siete a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi.
Najčastejšie sa takto označujú koncové zariadenia, ktoré spájajú sieť poskytovateľa Internetu s domácou alebo firemnou sieťou zákazníka. Vo väčšine prípadov majú zabudovanú aj Wi-Fi sieťovú kartu.
Poznámka
Domáce routre majú zvyčajne farebne odlíšené porty (pozri Port). Najčastejšie je to 1 port pre WAN - vonkajšia sieť (pripojenie k Internetu) a 2 až 4 porty LAN – vnútorná/lokálna sieť.

STB, Set-top box

Zariadenie, ktoré sa pripája ku komunikačnému kanálu (Internet, televízna anténa, satelitný prijímač, atď.) a stará sa o spracovanie signálu do formy zobraziteľnej televíznym prijímačom.
Dnes ide hlavne o digitálne set-top boxy. Tie sa starajú o hardvérové dekódovanie alebo premenu digitálneho signálu na analógový. Set-top box môže mať rôzne dodatočné funkcie ako napr. nahrávanie televízneho vysielania na pevný disk, alebo zobrazenie televízneho programu.

Verejná IP adresa

Platená služba v rámci ktorej poskytovateľ pripojenia k Internetu pridelí zákazníkovi vlastnú IP adresu, ktorá je dostupná na Internete celosvetovo, pričom zákazník bude pripojený do Internetu práve pod touto IP adresou.
Používa sa najmä ak zákazník potrebuje mať prístup na viaceré zariadenia (kamery, sieťové úložiská, počítače, atď.) v domácej alebo firemnej sieti priamo cez Internet.

WAN (skratka z anglického „Wide Area Network“)

Označenie siete, ktorá pokrýva väčšie územie.
Na Wi-Fi routeroch sa tak označuje vonkajšie rozhranie, teda pripojenie k poskytovateľovi služieb (Internetu).
WAN port ja na väčšine zariadení farebne odlíšený, či inak zvýraznený.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Bezdrôtová lokálna sieť.

Wi-Fi, WiFi

Laické označenie lokálnej bezdrôtovej siete.
Súbor štandardov umožňujúcich pripojenie zariadení k lokálnej bezdrôtovej sieti.

WEP (skratka z anglického „Wired Equivalent Privacy“)

Zastaraný spôsob ochrany bezdrôtových sietí. Pre prípadného útočníka relatívne jednoduché prelomiť a zistiť heslo k Wi-Fi sieti. Dôrazne odporúčame nepoužívať. V dnešnej dobe tento štandard nahradzujú sofistikovanejšie formy zabezpečenia (WPA a WPA2).

WPA,WPA2 (skratka z anglického „Wi-Fi Protected Access“)

Najnovší a najbezpečnejší spôsob zabezpečenia bezdrôtovej siete.

WPS (skratka z anglického „Wi-Fi Protected Setup“)

Bezpečnostný štandard bezdrôtových sietí, ktorý umožňuje pripojiť sa k zabezpečenej sieti pomocou spárovania zariadenia fyzickým stlačením tlačidla na oboch zariadeniach alebo zadaním 8-miestneho PIN kódu. Jeho účelom bolo pomôcť menej zdatným užívateľom využívať zabezpečenú bezdrôtovú sieť. V roku 2011 však bola v tomto štandarde objavená bezpečnostná chyba a preto ho odporúčame v nastaveniach routeru vypnúť.

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?