Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov | ITCITY.SK

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky itcity.sk:

ITcity s. r. o.
Volgogradská 13
080 01 Prešov
IČO: 45849480
DIČ: 2023109891
IČ DPH: SK2023109891

zhromažďuje a spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
1.1
Užívateľ (ďalej ako „dotknutá osoba“) využívaním stránky a jej funkcií, (čím sa myslí najmä, no nie výlučne: registrácia, prihlásenie, vytvorenie objednávky a odoslanie formulára) súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13, odst. 1 pímd. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas potvrdzuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov,“ čím zároveň vyhlasuje, že súhlas k spracovaniu, ako aj ako aj nasledujúce údaje poskytuje dobrovoľne za uvedeným účelom a na uvedenú dobu, prípadne do odvolania súhlasu.
1.1.1
Pri registrácií na stránke, prihlásení a následnom nastavenú účtu dotknutej osoby: primárne e-mailová adresa, v nastavení účtu tiež meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo. Pri prihlásení IP adresa.
1.1.1.1
Tieto údaje sú zhromaždené a spracované za účelom registrácie užívateľa na stránke a v informačnom systéme a tiež na vlastné marketingové účely zahŕňajúce elektronickú komunikáciu (sms, e-mail, telemarketing) alebo poštovú korešpondenciu. IP adresa je spracovávaná za účelom oprávneného záujmu o bezpečnosť dotknutej osoby.
1.1.1.2
Údaje sa poskytujú do odvolania súhlasu alebo zrušenia registrovaného účtu.
1.1.2
Pri online objednávke internetového pripojenia: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo.
1.1.2.1
Tieto údaje sú zhromaždené a spracované za účelom vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a v prípade podpisu zmluvy tiež na účely neskoršej komunikácie a vlastné marketingové účely zahŕňajúce elektronickú komunikáciu (sms, e-mail, telemarketing) alebo poštovú korešpondenciu.
1.1.2.2
Údaje sa poskytujú na dobu trvania zmluvy. V prípade, že k podpisu zmluvu nedôjde, údaje sa poskytujú na dobu 1 mesiaca od vykonania objednávky.
1.1.3
Pri objednávke prostredníctvom e-obchodu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo.
1.1.3.1
Tieto údaje sú zhromaždené a spracované za účelom vybavenia a doručenia objednávky dotknutej osoby a tiež na vlastné marketingové účely zahŕňajúce elektronickú komunikáciu (sms, e-mail, telemarketing) alebo poštovú korešpondenciu.
1.1.3.2
Údaje sa poskytujú na dobu 5 rokov.
1.1.4
Pri využití kontaktného formulára, žiadosti o cenník, registrácie do odberu noviniek, formulára záujmu o poskytované služby, prieskumu spokojnosti, formulára pre spätnú väzbu a iných formulárov na stránke, jeden alebo viacero z týchto údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa.
1.1.4.1
Tieto údaje sú zhromaždené a spracované za účelom sprostredkovania informácií požadovaných dotknutou osobou, pre vlastné marketingové účely zahŕňajúce elektronickú komunikáciu (sms, e-mail, telemarketing) alebo poštovú korešpondenciu. Údaj o IP adrese je zhromažďovaný a spracovávaný za účelom rozlíšenia pôvodu spätnej väzby medzi zákazníkmi siete ITcity a iných poskytovateľov pripojenia.
1.1.4.2
Údaje sa poskytujú na dobu 1 roka.
1.2
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.
1.2.1
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je v prípade aktívneho používateľského účtu možné prostredníctvom formulára v sekcii „Môj účet,“ v opačnom prípade písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu spoločnosti.
1.2.2
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia odvolania.
2
Lokálne súbory „Cookies“
2.1
Poskytovateľ v rámci zabezpečenia správnej funkčnosti stránky využíva lokálne ukladané súbory „Cookies,“ ktoré sú použité na zlepšenie užívateľského zážitku a funkcie spojené so zabezpečením prihlásenia do užívateľského účtu na stránke. Tieto súbory tiež môžu byť využité na zobrazenie relevantného obsahu pre užívateľa na základe jeho predchádzajúcich interakcií na stránke, resp. na odlíšenie užívateľov, ktorí stránku navštívili prvýkrát.
2.1.1
Poskytovateľ vyhlasuje, že tieto súbory nevyužíva na uchovávanie údajov vedúcich k jednoznačnej identifikácii užívateľa.
3
Tretie strany a sprostredkovatelia
3.1
Poskytovateľ môže za účelom sprostredkovania alebo dodania služby, či tovaru poskytnúť osobné informácie tretím stranám a sprostredkovateľom.
3.1.1
Poskytnutie údajov tretím stranám a sprostredkovateľom je individuálnym predmetom objednávky alebo zmluvy.
3.1.2
Tretie strany a sprostredkovatelia v tomto prípade zahŕňajú najmä, no nie výlučne: prepravné spoločnosti, poskytovateľov hostingu, registrátorov domén, poskytovatelia multimediálneho obsahu a špecializované servisy.
3.1.2.1
Aktuálny zoznam spoločností podľa bodu 3.1.2 :

ComeIn.sk s. r. o.
Jarková 63
080 01 Prešov
IČO: 44 736 495
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 21569/P.

Direct Parcel Distribution SK s. r. o.
Technická 7
821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B.

SledovanieTV.sk s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 47 374 063
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 91580/B.

WebSupport s. r. o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36 421 928
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 63270/B.

4
Práva dotknutej osoby
4.1
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.1.1
Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné.
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

4.1.2
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
4.2
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.2.1
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
4.3
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.3.1
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. Zákona o ochrane osobných údajov.

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?